Điều kiện bảo hành:

Tuân theo điều kiện bảo hành cả hãng

Thời gian bảo hành:

Tuần theo thời gian bảo hành tùy theo từng sản phẩm, được ghi rõ trên giấy bảo hành đi kèm

Đơn vị bảo hành:

Bảo hành trực tiếp từ nhà cung cấp sản phẩm