Bộ Típ 22 Món Tolsen 15139

  • 15 đầu khẩu lục giác
  • 2 đầu khẩu dài
  • 2 cần nối
  • 1 cần tự động
  • 1 khớp phổ quát
  • 1 bộ chuyển đổi 3 chiều