Industrial electricity

SUMITECH factory industrial electrical construction service

Factory electrical construction always requires meticulous, scientific and technical expertise. Therefore, businesses need to find a reputable and professional construction company. And SUMITECH with more than 10 years of experience is the address to refer to. 1. SUMITECH’s factory electrical construction items Factory electrical system plays an extremely important role because it directly affects the. . .

How to calculate the most standard factory electrical wiring

Calculating the factory’s electrical conductors helps businesses control the construction progress as well as the cost of purchasing their own materials. See the calculation method and the most detailed calculation notes in the article below. 1. Criteria for calculating the most standard factory electrical conductors Electrical conductors play a very important role, used to transmit power to. . .

[Synthesis] 5 types of factory electrical system drawings

Factory electrical drawings are not only technical drawings, CAD drawings, but engineers need 3 other types of drawings: 3D, electrical cabinets and the whole system. So what should each type of drawing pay attention to? Find out below. 1. Technical drawing of the factory’s electrical system 1.1. Specifications of technical drawings Electrical engineering drawing of. . .

Industrial electrical safety regulations you need to know 2020

Để bảo vệ tài sản, tính mạng con người và đảm bảo hiệu suất làm việc thì mọi nhà xưởng đều cần tuân thủ các quy tắc về an toàn điện công nghiệp. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra những quy tắc về an toàn điện công nghiệp năm 2020. Tìm hiểu ngay 1.. . .

Table of symbols used in industrial electricity

Nắm rõ các ký hiệu điện công nghiệp là điều cơ bản một kỹ thuật viên cần có khi thiết kế hệ thống điện cho nhà xưởng. Bài viết dưới đây sẽ giải thích các ký hiệu điện cơ bản để ai cũng có thể hiểu được bản vẽ thiết kế mạch điện một cách. . .

Distinguishing industrial and civil electricity

Electricity use capacity in daily life and in production is not the same, but not everyone knows this. Let’s learn with SMI engineer the difference between industrial and civil electricity through the article below. 1. What is industrial electricity? Industrial electricity is a word to refer to the electrical system used in production facilities, factories, and workshops. The industrial. . .

Step-by-step instructions to have a STANDARD factory electrical diagram

Sơ đồ điện nhà xưởng có thể thiết kế bằng một số công cụ như Autocad, Corel. Nhưng trước đó, người thiết kế cần nắm rõ các bước tính toán số liệu, thiết bị để lên bản vẽ chuẩn, chính xác và chi tiết nhất. Hãy xem ngay hướng dẫn chi tiết từng bước của. . .

Summary of the process and drawings of the standard factory electrical system

In order to have a qualified electrical system, the factory electrical drawings first need to best meet the criteria of safety, efficiency and follow a strict design process. Immediately refer to the following latest drawings to better understand the drawing process. 1. Bản vẽ hệ thống điện nhà xưởng cần đáp ứng tiêu chí gì?. . .

[Details] Steps to design the factory electrical system

Thiết kế hệ thống điện nhà xưởng nếu không đúng chuẩn, đúng trình tự có thể gây nên những nguy hiểm về điện khi sử dụng. Vì vậy, doanh nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn chi tiết từng bước sau đây để thiết kế cuẩn, chi tiết và chính xác nhất. 1. Xác định. . .

The power supply system of the machine-manufacturing industrial enterprise

Machine manufacturing enterprises use a lot of high-capacity production machines. Therefore, the power supply system of an industrial enterprise requires a large load capacity, stable and continuous supply to ensure the smoothest and most efficient operation. So what are the characteristics of the electrical system in these enterprises, let’s follow through the following article. 1. Technological characteristics of machine-manufacturing. . .

What is the electrical system of an industrial plant?

Hệ thống điện nhà máy công nghiệp đảm nhận nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng phục vụ cho toàn bộ quá trình vận hành. Hệ thống bao gồm nhiều thành phần khác nhau với những chức năng riêng biệt. Sumitech sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hệ thống này qua các thông. . .